(Parabola jest zbiór punktów równoodległych od prostej i od punktu, który nie leży w prostej.)

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ ATELIER PARABOLA:

 • STRATEGIĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W PUBLICZNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH
 • BADANIAMI RYNKU PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
 • ZNAJDOWANIEM NOWYCH RYNKÓW W OBSZARZE PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
 • ZNAJDOWANIEM INWESTORÓW W OBSZARZE PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
 • RESTRUKTURYZACJĄ ORAZ REWITALIZACJĄ FIRM, DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
 • PROJEKTOWANIEM SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
 • PLANOWANIEM ŚRODKÓW TRANSPORTU PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
 • OPRACOWYWANIEM DESIGNMANUALI ŚRODKÓW TRANSPORTU PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
 • OPRACOWYWANIEM GRAPHICMANUALI FIRM, DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH ORAZ GRAPHICMANUALI ICH PRODUKTÓW

 

 

 • STRATEGIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W PUBLICZNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH

  • strategia rozwoju firmy, podstawowymi wariantami strategicznymi rozwoju firmy na podstawie audytu strategicznego,

  • planowanie długotrwałej strategii przy utwierdzaniu i ekspansji firmy wraz z analizami i prognozami zewnętrznego środowiska polityczno-ekonomicznego firmy,

  • prognoza rozwoju legislatywy, dotyczącej publicznych przewozów pasażerskich,

  • wprowadzanie zarządzania procesowego,

  • zapewnia wszelkie potrzebnych informacje, dotyczące pogłębiającej się integracji z rynkiem Unii Europejskiej w tym legislatywą oraz odpowiednimi funduszami oraz przetargami,

  • pozyskiwanie partnerów w dziedzinie konkurencji europejskiej i w obszarze promowania interesów firmy w strukturach europejskich,

  • przekształcenie wewnętrznych systemów oraz struktur firmy tak, aby spełniały warunki działania w szerszej skali europejskiego rynku wewnętrznego.

 

 • BADANIA RYNKU PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

  • badanie potencjalnego popytu oraz analizą działań konkurentów,

  • przeprowadzanie wszechstronnego porównania z konkurencją na obiektywnej i niezależnej bazie metod benchmarkingu,

  • utwierdzanie pozycji rynkowej firmy poprzez nową strategię marketingową.

 

 • ZNAJDOWANIE NOWYCH RYNKÓW W OBSZARZE PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

  • pomoc przy nawiązywaniu kontaktów handlowych na nowych rynkach,

  • pomoc przy znajdowaniu partnera do długotrwałej kooperacji na rynku (partnerstwo strategiczne).

 

 • ZNAJDOWANIE INWESTORÓW W OBSZARZE PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

  • znajdowanie optymalnego inwestora oraz formy inwestycji dla rozwoju firmy.

 

 • RESTRUKTURYZACJA ORAZ REWITALIZACJA FIRM, DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

  • ocena analityczna aktualnego organizacyjnego stanu firmy oraz poziomu jej zarządzania oraz podziału kompetencji,

  • planowanie strategii rozwiązań oraz odpowiednich dokumentów organizacyjnych,

  • opracowywanie projektów restrukturyzacji firmy oraz transformacji systemów zarządzania wewnętrznego przedsiębiorstwa w powiązaniu z uwarunkowaniami rynkowymi,

  • planowanie wprowadzania zarządzania kryzysowego w systemie zarządzania wewnętrznego,

  • przygotowanie programu realizacji nieefektywnych procesów, niedostatecznie wykorzystanych aktyw, zdolności produkcyjnych oraz siły roboczej.

 

 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

  • badanie oraz prognoza potoków przewozowych,

  • planowanie środków transportu,

  • planowanie integracji systemów transportowych,

  • planowanie sieci transportowej (przebieg linii oraz węzłów przesiadkowych),

  • planowanie rozmieszczenia miejsc obsługi podróżnych (stacji i przystanków),

  • planowanie środków transportu (ich pojemności i komfortu),

  • planowanie usług informacyjnych, rezerwacji i sprzedaży,

  • planowanie usług dodatkowych przed, w trakcie i po podróży,

  • planowanie systemu taryfowego,

  • planowanie rozkładów jazdy.

 

 • PLANOWANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

  • planowanie rozwiązań dyspozytorskich środków transportu,

  • planowanie systemów informacyjnych w środkach transportu,

  • planowanie przestrzeni usług, oferowanych w środkach transportu,

  • planowanie wyposażenia wnętrz środków transportu.

 

 • OPRACOWYWANIE DESIGNMANUALI ŚRODKÓW TRANSPORTU PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

  • opracowanie filozofii rozwiązań designmanuali środków transportu,

  • opracowanie schematu barw środków transportu,

  • opracowanie powierzchni reklamowych środków transportu.

 

 • OPRACOWYWANIE GRAPHICMANUALI FIRM, DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH ORAZ GRAPHICMANUALI ICH PRODUKTÓW

  • opracowanie filozofii rozwiązań graphicmanuali przedsiębiorstw i ich produktów,

  • opracowanie podstawowych atrybutów identyfikacji korporacyjnej (barwy, logo),

  • opracowanie powiązanych elementów identyfikacji korporacyjnej (papier firmowy, wizytówki, pieczątki, foldery, nośniki danych wraz z obudową, powierzchnie reklamowe, strona internetowa itp.).

 

powrót do strony głównej