Návrhy integrovaných dopravných systémov pre mikroregióny Zamagurie, Silická planina a Cerová vrchovina

12.01.2021 12:41

Z hľadiska redukcie spotreby fosílnych palív a uhlíkových emisií z dopravy v regiónoch je absolútnou prioritou zníženie celkového počtu motorových vozidiel. To je možné dosiahnuť vtedy, ak budú užívatelia individuálnej dopravy motivovaní k prechodu na verejnú, zdieľanú alebo bezmotorovú dopravu.

Pilotné návrhy integrovaných dopravných systémov pre vybrané územia v okresoch Kežmarok, Rožňava a Rimavská Sobota (aj s presahom do neďalekého zahraničia), predstavujú dopravné riešenia, ktoré by mohli priniesť výrazné zníženie emisií skleníkových plynov z dopravy (návrhy počítajú s až 50-percentným prevedením individuálnej automobilovej dopravy na verejnú). Návrhy predpokladajú značné skvalitnenie a rozšírenie kapacity verejnej osobnej dopravy. Dosiahlo by sa to najmä integráciou dopravných informácií (sústredením informácií na jednom mieste a zjednotenie ich formy bez ohľadu na dopravný mód a dopravcov), taríf (uplatnením jednotného cestovného na jeden cestovný doklad bez ohľadu na dopravný mód a dopravcov), cestovných poriadkov v riešených regiónoch (zabezpečením prípojov v prestupných zastávkach bez ohľadu na dopravný mód a dopravcov) a zastávok (sústredením prestupných zastávok na jedno miesto do terminálu bez ohľadu na dopravný mód, dopravcov a majiteľov dopravnej infraštruktúry). Návrh má replikačný potenciál a jeho realizácia by priniesla inšpiráciu pre rozvoj inteligentného integrovaného systému dopravy v širšom regióne.

Návrhy moderných nízkouhlíkových dopravných riešení sú prílohami k regionálnym nízkouhlíkovým stratégiám pre uvedené okresy vypracovaných podľa nových metodík Priateľov Zeme-CEPA pre energetické plánovanie. Vychádzajúc zo zahraničných skúseností poskytujú inšpiráciu k úvahám o perspektívnych dopravných modeloch na Slovensku. Realizácia návrhov by podporila nový trend rozvoja verejnej dopravy na Slovensku s potenciálom výrazne prispieť k napĺňaniu ambiciózneho cieľa, ku ktorému sa Slovensko prihlásilo v roku 2019 – dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Návrhy pre Priateľov Zeme-CEPA vypracoval v roku 2020 kolektív ateliéru Parabola. Ich príprava bola financovaná v rámci projektu „Vytváranie pilotných kapacít pre koordináciu udržateľnej energetiky v marginalizovaných regiónoch Slovenska“, ktorý podporila Európska klimatická iniciatíva (EUKI) nemeckého spolkového Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti (BMU). Návrhy konkretizujú odporúčania pre prípravu nízkouhlíkových riešení v doprave a vznikli aj vďaka projektu „Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch“, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Stiahnite si, prosíme, pilotné návrhy v rozsahu štúdií možností a príležitostí tu:

Inteligentný integrovaný dopravný systém v oblasti Zamagurie (okres Kežmarok)
Inteligentný integrovaný dopravný systém v oblasti Silická planina (okres Rožňava)
Inteligentný integrovaný dopravný systém v oblasti Cerová vrchovina (okres Rimavská Sobota)