(Parabola je množinou všetkých bodov v rovine, ktoré majú rovnakú vzdialenosť od priamky a od bodu, ktorý na priamke neleží.)

 

O ČOM JE PRÁCA ATELIÉRU PARABOLA:

 • O STRATÉGII PODNIKANIA VO VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVE
 • O PRIESKUME TRHU VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
 • O HĽADANÍ NOVÝCH TRHOV V OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
 • O HĽADANÍ INVESTOROV DO OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
 • O REŠTRUKTURALIZÁCII A REVITALIZÁCII FIRIEM, PODNIKAJÚCICH V OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
 • O PROJEKTOVANÍ DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
 • O NAVRHOVANÍ DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
 • O SPRACOVANÍ DESIGNMANUALU DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
 • O SPRACOVANÍ GRAPHICMANUALU FIRIEM, PODNIKAJÚCICH V OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY A GRAPHICMANUALU ICH PRODUKTOV
 • STRATÉGIA PODNIKANIA VO VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVE

  • stratégia rozvoja firmy, základné strategické varianty rozvoja firmy na základe strategického auditu,

  • návrh dlhodobej stratégie pri presadzovaní a expanzii vrátane analýz a prognóz vonkajšieho politicko-ekonomického prostredia firmy,

  • prognóza vývoja legislatívy, týkajúce sa verejnej osobnej dopravy,

  • zavedenie procesného manažmentu,

  • zabezpečenie všetkých potrebných informácií, týkajúcich sa prehlbujúcej sa integrácie do trhu Európskej únie vrátane legislatívy a prípadných fondov a tendrov,

  • získanie partnerov na kolbisku európskej konkurencie a priestoru na presadzovanie záujmov firmy v európskych štruktúrach,

  • premena vnútorných systémov a štruktúr firmy na podmienky pôsobenia v širšom meradle európskeho vnútorného trhu.

 

 • PRIESKUM TRHU VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

  • prieskum potenciálneho dopytu a analýza pôsobenia konkurentov,

  • prevedenie všestranného porovnania s konkurenciou na objektívnej a nezávislej báze metódou benchmarkingu,

  • upevnenie trhovej pozície firmy novou marketingovou stratégiou.

 

 • HĽADANIE NOVÝCH TRHOV V OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

  • pomoc pri nadväzovaní obchodných kontaktov na nových trhoch,

  • pomoc pri hľadaní partnera pre dlhodobú kooperáciu na trhu (strategická aliancia).

 

 • HĽADANIE INVESTOROV DO OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

  • hledání optimálneho investora i formu investície pre rozvoj firmy.

 

 • REŠTRUKTURALIZÁCIA A REVITALIZÁCIE FIRIEM, PODNIKAJÚCICH V OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

  • analytické vyhodnotenie súčasného organizačného stavu firmy a úrovne jej riadenia a deľby kompetencií,

  • návrh stratégie riešenia a zodpovedajúcich organizačných dokumentov,

  • spracovanie projektu reštrukturalizácie firmy a transformácie systému vnútorného riadenia podniku vo väzbe na trhové podmienky,

  • návrh uplatnenie krízového a proefektivního manažmentu v systéme vnútorného riadenia,

  • príprava programu revitalizácie neefektívnych prevádzok, nedostatočne využitých aktív, produkčných kapacít a pracovných síl.

 

 • PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

  • prieskum a prognóza prepravných prúdov,

  • návrh dopravných módov,

  • návrh integrácie dopravného systému,

  • návrh dopravnej siete (vedenia liniek a prestupných väzieb),

  • návrh umiestnenia miest dopravnej obsluhy (staníc a zastávok),

  • návrh dopravných prostriedkov (ich kapacity a komfortu),

  • návrh informačných, rezervačných a predajných služieb,

  • návrh doplnkových služieb pred, počas a po preprave,

  • návrh tarifného systému,

  • návrh cestovného poriadku.

 

 • NAVRHOVANIE DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

  • návrh dispozičného riešenia dopravného prostriedku,

  • návrh informačného systému v dopravnom prostriedku,

  • návrh zázemia pre služby, poskytované v dopravnom prostriedku,

  • návrh dodávateľov interiérového vybavenia dopravných prostriedkov.

 

 • SPRACOVANIE DESIGNMANUALU DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

  • návrh filozofie riešenia designmanualu dopravných prostriedkov,

  • návrh farebného riešenia dopravných prostriedkov,

  • návrh reklamných plôch a priestoru dopravných prostriedkov.

 

 • SPRACOVANIE GRAPHICMANUALU FIRIEM, PODNIKAJÚCICH V OBLASTI VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY A GRAPHICMANUALU ICH PRODUKTOV

  • návrh filozofie riešenia graphicmanualu podnikov a ich produktov,

  • návrh riešenia základných atribútov korporátnej identity (farebnosť, logo),

  • návrh riešenia náväzných prvkov korporátnej identity (hlavičkový papier, vizitka, pečiatka, dosky, nosič dát vrátane obalu, reklamná plocha, webová stránka atď.).

 

späť na úvodnú stranu